Põhikiri

I Üldsätted

1.1.   Pärnumaa Kurtide Ühing (edaspidi PKÜ) on Pärnu linna ja maakonna kurte ühendav mittetulunduslik ühendus.
1.2.   Ametlik nimetus on Pärnumaa Kurtide Ühing.
1.3.   Ühing on iseseisev eraõiguslik jurdiidiline isik oma bilansi, pitsati ja sümboolikaga.
1.4.   Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest, Eesti Kurtide Liidu (EKL) põhikirjast ning käesolevast põhikirjast.
1.5.   PKÜ asukoht on Pärnu linn.
1.6.   PKÜ on asutatud tähtajatult.
1.7.   PKÜ majandusaasta algab 01.jaanuar ja lõpeb 31.detsember.
1.8.   Pärnumaa Kurtide Ühing on 31.jaanuaril 1925.a. asutatud Pärnu Kurttummade Seltsi ”Vaata” õigusjärglane.

II Ühing eesmärgid ja tegevusalad

2.1.1.   Ühingu eesmärgiks on antud piirkonnas elavate kurtide koondamine ühingu liikmeteks, nende abistamine olme, meditsiini, sotsiaal- ja muude probleemide lahendamisel.
2.2.   Võimaluste loomine kurtide omavaheliseks suhtlemiseks.
2.3.   Ühingu liikmete huvide väljendamine ja kaitsmine.
2.4.   Ürituste korraldamine kultuuri, spordi ja muudel aladel.
2.5.   Viipekeele tõlke organiseerimine liikmetele.
2.6.   Informatsiooni edastamine kuulmispuudega inimesi puudutavate seaduste ja sotsiaalabi võimaluste kohta.
2.7.   Liikmete abistamine tööalaste probleemide lahendamisel, töötamisvõimaluste leidmisel.
2.8.   Abivajavatele liikmetele hoolekandeteenistuse organiseerimine.
2.9.   Koostöö organiseerimine teiste invaliidide probleemidega tegelevate asutuste, organisatsioonide, juriidiliste- ja üksikisikutega nii Eestis kui ka teistes riikides.
2.10.  Heategevuslike ürituste korraldamine (näitused, loteriid, kontserdid, oksjonid, sihtotstarbelised korjandused jne.).
2.11.  Finantsmajandusliku tegevuse organiseerimine kõikides seadusandlusega lubatud vormides, sealhulgas kurtide tööhõive tagamiseks tootmisettevõtete, samuti kaubandus-, komisjonikaubandusettevõtete asutamine.

III Ühingu liikmeks astumine, lahkumine ja väljaarvamine

3.1.   Liikmeks võivad astuda:
       – kurdid inimesed alates 16.eluaastast;
       – alla 16-aastased, keda esindab lapsevanem või hooldaja;
       – kuuljad inimesed, kes abistavad kurte ja võtavad aktiivselt osa ühingu tööst.
3.2.   Liikmeks astumine toimub soovija kirjaliku avalduse alusel.
3.3.   Liikmeks vastuvõtmine ja väljaarvamine otsustatakse ühingu juhatuse poolt.
3.4.   Ühingust arvatakse välja liige , kes:
       – ei täida põhikirja nõudeid ja endale võetud kohustusi;
       – ei ole 2 aasta jooksul põhjuseta tasunud liikmemaksu;
       – avaldab selleks kirjaliku soovi.

IV Liikmete õigused ja kohustused

4.1.   Ühingu liikmetel on õigus:
       – valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse ja kontrollorganitesse alates 18.eluaastast
       – võtta osa ühingu tegevuse arutelust üldkoosolekul pöörduda avalduste, küsimuste ja ettepanekutega ühingu kõikidesse juhtorganitesse
       – olla kohal, kui arutatakse tema personaalküsimust
4.2.   Ühingu liige on kohustatud:
       – võimaluste piires osalema ühingu tegevuses
       – täitma endale võetud kohustusi
       – tasuma õigeaegselt liikmemaksu
4.3.   Ühingu liikmel ei ole õigust esineda ühingu nimel, saamata selleks volitusi.

V Ühingu struktuur ja juhtorganid

5.1.   Ühingu kõrgeim organ on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku mitte harvem kui 1 kord aastas.
5.2.   Erakorralise koosoleku kutsub kokku ühingu esimees juhatuse või revisjonikomisjoni nõudmisel.
5.3.   Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 50% + 1 ühingu liikmetest.
5.4.   Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthääletusel, kui poolt- ja vastuhäälte arv on võrdne, siis otsustab esimehe hääl.
5.5.   Üldkoosolek valib ühingu juhatuse esimehe ja juhatuse, tähtajaga 3 aastat.
5.6.   Üldkoosolek võtab vastu ja teeb muudatusi ühingu põhikirjas.
5.7.   Üldkoosolek kinnitab:
       – tegevussuunad järgnevaks aastaks juhatuse aruande
       – sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra
       – tegevuse lõpetamise
5.8.   Üldkoosoleku vaheaegadel on ühingu kõrgeim organ ühingu juhatus. Juhatuses on vähemalt 4 liiget ja juhatust juhib ühingu esimees.
5.9.   Ühingu esimees on palgaline töötaja, ühingu juhatuse liikmed tegutsevad ühiskondlikul alusel. Esimees on PKÜ liige.
5.10. Ühingu juhatus on ühingu tööd organiseeriv ja otsuseid ellu viiv organ. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal 2/3 juhatuse liikmetest.
5.11.  Ühingu juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui kord kvartalis. Koosolekuid kutsub kokku juhatuse esimees.
5.12.  Juhatuse pädevuses on:
       – ühingu eelarve kinnitamine ja selle järgmine
       – finants- ja majandustegevusega seotud küsimuste lahendamine
       – ühingu liikmete vastuvõtu kinnitamine
       – ühingu palgaliste töötajate arvu töötasude ning tööülesannete kinnitamine
       – materiaalse abistamise küsimuste otsustamine.
5.13.  Ühingu esimees:
       – on aruandekohustuslik juhatuse, üldkoosoleku ja EKL ees
       – esindab ühingut suhetes juriidiste ja füüsiliste isikutega
       – võtab vastu ühingu liikmeks astumise avaldusi
       – korraldab liikmete arvestuse pidamist ja liikmemaksu kogumist
       – organiseerib ühingu igapäevast tööd ja tegevust vastavalt üldkoosolekul vastuvõetud otsustele ja EKL juhendmaterjalidele
       – kasutab ühingu materiaalseid väärtusi ja rahalisi vahendeid vastavalt juhatuse poolt kinnitatud eelarvele
       – vastutab oma tegevuse eest seaduses sätestatud korras.

VI Ühingu vahendid

6.1.   Ühingu tegevust rahastakse vahenditest:
       – pärandustest
       – projektitööst
       – koolituse korraldamisest
       – sisseastumis- ja liikmemaksudest
       – vabatahtlikest annetustest, sponsorlusest, EKL eraldatud vahenditest
       – ühingu majanduslikust tegevusest, milline on lubatud kehtiva seadusandlusega
       – heategevuslike ürituste tuludest, tasulistest üritustest
       – EKL varadest, mis PKÜ kasutusse antud
6.2. Ühing hoiab oma rahalisi vahendeid kassas või pangas arveldusarvetel.

VII Arvestus ja kontroll

7.1.   Ühing korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele.
7.2.   Ühingu tegevust ja raamatupidamise õigsust kontrollib 1 kord aastas EKL.
7.3.   Ühing on kohustatud võimaldama oma tegevuse kontrollimist riigiorganite poolt kooskõlas EV seaduste ja normatiivdokumentidega.

VIII Ühingu tegevuse lõpetamine

8.1.   Ühingu tegevuse lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kui liikmeskond peab edasist tegevust mitteotstarbekaks. Otsuse poolt peab hääletama ühehäälselt.
8.2.   Ühingu likvideerijateks on üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3.   Ühingu likvideerimisel lähevad allesjäänud varad peale võlausaldajate nõuete rahuldamist üle Eesti Kurtide Liidu (EKL) valdusse või samasisulise tegevuse jätkajale, kes on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute või sihtasutuste nimekirja.

Põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud üldkoosoleku otsusega 20.juunil 2014.a.